قهوه فیلتر مَدرس هند

قهوه فیلتر مَدرس هند (Types Of Coffee Drinks (8 “Indian (Madras) Filter Coffee”   قهوه فیلتر مَدرس هند، یک دمکرده قهوه متداول در جنوب هندوستان­است، که ­با فرآوری­(روست) دارک دانه­ های آرابیکا یا Peaberry (نوعی دانه قهوه)­تهیه می­ شود. این