قهوه نامه (اصطلاحهای قهوه. ۱۱)

قهوه نامه (۱۱) Glossary of Coffee   Cup of Excellence فنجان برتر (COE) یک رقابت که تقریبا سالانه (کمتر یا بیشتر از یک سال) در بیشتر کشورهای تولید کننده قهوه برگزار می شود. تا سال ۲۰۰۸، مسابقهCOE  محدود به آمریکای